Visitation til Kasperskolerne
 
Visitation
Kasperskolerne er et kommunalt specialundervisningstilbud for børn under 18 år.
I henhold til Folkeskoleloven §20 stk. 2 påhviler det barnets hjemkommune at sørge for specialundervisning af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen.
Hvis kommunen ikke selv kan tilbyde den nødvendige specialundervisning, kan den henvise barnet til undervisning på Kasperskolerne.
Enhver forælder, lærer eller psykolog kan tage initiativ til en henvisning til specialskoleplacering. Hvis du mener, at dit barn har brug for vidtgående specialundervisning, skal du kontakte din kommunale PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) samt din sagsbehandler i socialforvaltningen. PPR har ansvaret for at få dit barn grundigt beskrevet samt at få lavet en henvisning til specialundervisning.
Jeres kommunale PPR sender henvisningen til Ballerup kommunes PPR (Parkvej 6, 2750 Ballerup tlf. 44 77 20 40), hvor et visitationsudvalg tager stilling til hvilke børn som skal tilbydes pladser på Kasperskolerne.
Visitationsudvalget ser på følgende ting når de skal visitere et barn til en specialskole:
 
  • Hvilken diagnose har barnet, og hvor stor betydning har det for den måde barnet lærer på og barnets adfærd generelt?
  • En placering på en specialskole er en omfattende foranstaltning både for barnet og for familien som helhed. Derfor har visitationsudvalget et mindsteindgrebsprincip som helt grundlæggende betyder, at hvis barnet på nogen måde kan klare sig i det almindelige skolesystem eventuelt med støtte eller i en gruppeordning vil dette blive foretrukket. En placering på en specialskole vil kun komme i betragtning når det skønnes at ingen af de andre muligheder vil være optimale for barnets fortsatte udvikling.
  • En placering på en specialskole betyder, at barnet fjernes fra sit nærmiljø og skal gå i skole langt fra hjemmet, samt de kammerater og fritidstilbud som naturligt findes i tæt nærhed, når barnet går på den lokale folkeskole. Derfor har visitationsudvalget et nærhedsprincip som betyder, at et barn ikke fjernes fra sit nærmiljø, hvis det på nogen mulig måde kan lade sig gøre at etablere et tilbud i barnets hjemkommune.
 
Revisitation
Børn der er visiteret til specialundervisning efter Folkeskolelovens §20 stk. 2 skal revisiteres 1 gang om året.
Revisitationen ligger i efteråret, året før det nye skoleår. Før der kan tages stilling til om et barn skal revisiteres til specialundervisning til næste skoleår, skal specialskolen udfærdige en individuel undervisnings- og handleplan, hvor det beskrives hvordan barnet fungerer, hvordan det er undervist, hvilke indsatsområder der har været arbejdet med og en vurdering af om barnet er velplaceret eller ej. På baggrund af denne rapport tager visitationsudvalget stilling til om barnet skal fortsætte i det samme tilbud i det næste skoleår eller om en anden placering er mere hensigtsmæssig.